Privacye Statement

Inleiding

Zuid Beheer is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld door het gebruik van onze diensten, websites en sociale media kanalen (hierna: ‘website’). Zuid Beheer respecteert de privacy van alle gebruikers en hecht er belang aan dat persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, conform de toepasselijk privacywetgeving worden verzameld, verwerkt, bewaard en beveiligd. Het privacybeleid van Zuid Beheer wordt in deze Privacy policy uiteengezet.

Welke gegevens worden er verwerkt

Persoonsgegevens worden rechtstreeks door woningzoekenden, verkopers, makelaars, woningontwikkelaars of (andere) geïnteresseerden (hierna: ‘gebruiker’) verstrekt, bijvoorbeeld wanneer er een contactverzoek wordt geplaatst, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of wanneer er van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt.

Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornamen
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • nationaliteit
 • huwelijkse staat
 • adres
 • pasfoto of andere foto ter identificatie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-nummer
 • domeinnaam
 • bankrekeningnummer
 • klantnummer/lidmaatschapsnummer
 • factuurnummer
 • BSN-nummer

Doel van de verwerking van de gegevens

Zuid Beheer gebruikt de persoonsgegevens van gebruikers in voorkomende situaties voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • facturatie;
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten;
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;
 • telefonisch contact, e-mailcontact;
 • uitvoering wettelijke verplichtingen;

Verwerkingsgrond voor de verwerking van gegevens

Zuid Beheer werwerkt de persoonsgegevens van gebruikers in voorkomende situaties alleen wanneer:

 • de verstrekker van de persoonsgegevens hier toestemming voor heeft gegeven, dan wel wanneer de verwerking van belang is bij het uitvoeren van een overeenkomst;
 • ter nakoming van een wettelijke verplichting dan wel wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Zuid Beheer zal de persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Verder verstrekt Zuid Beheer ook persoonsgegevens aan derden, omdat zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft, dit gerechtvaardigd belang bestaat uit het genereren van traffic naar de Zuid Beheer website teneinde het woningaanbod zo breed mogelijk kenbaar te maken bij woningzoekenden.

Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens volgens onze instructies en onder onze verantwoordelijkheid. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die Zuid Beheer met deze partijen sluit.

Ook verstrekt Zuid Beheer persoonsgegevens aan derden, indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting).

Beveiligingsmaatregelen

Zuid Beheer respecteert de privacy van iedere gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Zo heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens om verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking te voorkomen.

Zuid Beheer spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Zuid Beheer zal zorgvuldig bepalen hoe om te gaan met een onverhoopt datalek met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving en de eventuele plicht u te informeren.

Rechten van gebruikers

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. Ook kunt u protest aantekenen tegen de eventuele geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van besluitvorming.

Hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@zuidbeheer.nl. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te versturen aan info@zuidbeheer.nl. Ook kunt u op ieder moment uw toestemming intrekken voor zover Zuid Beheer uw persoonsgegevens op deze grondslag verwerkt.

Zuid Beheer zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven genoemde doeleinden en om te voldoen aan wet- en regelgeving. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, worden deze door Zuid Beheer vernietigd.

Vragen en klachten

Indien er vragen over deze Privacy policy zijn en/of de wijze waarop Zuid Beheer gebruik maakt van persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld. Zo kunnen wij u van dienst zijn bij het vinden van een passende oplossing.

Telefonische klantenservice

+31402180071

Per mail
info@zuid beheer.nl

Postadres
Post kan worden gericht aan:
Torenallee 57
5617 BB Eindhoven

Mocht u aanvullende vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunnen deze worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan hierover meer informatie worden gevonden.

Aanpassen Privacy policy

Zuid Beheer kan de Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie van de Privacy policy op de website te plaatsen. Zuid Beheer raadt u daarom aan om de website regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van de manier waarop Zuid Beheer persoonsgegevens verwerkt.

Deze Privacy policy is voor het laatst gewijzigd op: 30/01/2024